[AirDrop] – List airdrop P.1 [0 ETH required]

Tổng hợp Bounty & Airdrop
1. Nhận 60k CANDY
– CANDY Add: 0x45555629AAbfEA138EAd1C1E5f2AC3Cce2aDd830
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 120000
2. Nhận 3k NYB
– NYB Add: 0x041fe8DF8b4aaa868941EB877952f17baBe57dA5
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 120000
3. Nhận 3k3 EOS
– Bitcoin EOS Add: 0xf7dca20054469a1d548b20859a100b9ec6ff1f61
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 100000
4. Nhận 3k8 0XETH
– 0XETH Add: 0x22d1755515Bef4AFd277D8Acd42AdBAC49c77D43
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 2 gwei
– Gas limit Set: > 90000
5. Nhận 950 CLT
– CLT Add: 0x4086f6C05207D0747499fCf41328D736A18c564b
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 90000
6. Nhận 3k9 GDP
– GDP Add: 0xd19d8d78fab2df53ac21c54dbcf0e077433c2e93
– ETH: 0
– Gas Price Set: > 1 gwei
– Gas limit Set: > 100000
*** Lưu ý: Ví MEW của bạn bắt buộc phải có ETH để thanh toán phí giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *